در حال حاضر فقط در منطقه مهرشهر کرج تحویل سفارشات انجام میگیرد